Ajutor de Încălzire

Metodologia de acordare a ajutorului pentru încălzire a locuinței cu energie termică


  1. Solicitanții ajutorului pentru încălzire, completează formularele ridicate de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și le depun la centrele de preluare aparținând Serviciului Prestații Sociale al Consiliului Local Arad.
  2. Servicul Prestații Sociale verifică cererile și declarațiile pe proprie raspundere, astfel cum acestea au fost completate și întocmește dispozițiile de stabilire a cuantumului ajutorului acordat, sau după caz, de respingere a cererii acestuia, comunicând persoaneor solicitante aceste dispoziții, după ce au fost semnate de primar.
  3. Serviciul Prestații Sociale comunică furnizorului SC CET Hidrocarburi SA Arad situația centralizatoare a titularilor ajutorului de încălzire.
  4. Lunar, SC CET Hidrocarburi SA Arad, efectuează citirea contorului de energie termică și stabilește consumul înregistrat de contorul de branșament, punând la dispoziția administratorilor rocesul verbal. anexa 6 și situația cu titularii ajutorului de încălzire, anexa 7. Aceste documente se vor distribui de către SC CET Hidrocarburi SA Arad prin punctele de lucru de la casierii, în perioadasituată între a 5-a și a 6-a zi lucrătoare din lună.
  5. Admnistratorii vor defalca consumul pe apartamente, iar pentru titularii ajutorului de încălzire vor completa coloana 7 din situația cuprinsă în anexa 7, pe care o vor depune la punctele de consum de la casierii. Termenul este de două zile de la ridicarea procesului verbal de citire.
  6. SC CET Hidrocarburi SA Arad calculează cuantumul ajutorului pentru încălzire și întocmește situația centralizatoare cu ajutoarele efective, cuprinse în anexa 8, ce va însoții factura fiscală, care cuprinde consumul general, la nivel de asociație și după caz, suma de plată, calculată ca diferentă între valoarea consumului general de energie termică și suma totală a ajutoarelor de încălzire prevăzute în coloana 12 din anexa 8. Termen: până în data de 15 a fiecărei luni.
  7. SC CET Hidrocarburi SA Arad va depune anexele 8 la Serviciul Prestații Sociale, în vederea certificării acestora de către primar, apoi la D.G.M.S.F. Arad în vederea decontării sumelor cu titlu de ajutor, catre SC CET Hidrocarburi SA Arad. Termen: sfârșitul lunii.