Supliment energie

Informare

Consumurile de energie pe condominii (Gcal), cu beneficiarii suplimentului de energie termică, se pot identifica în tabelul << Beneficiari supliment energie >> după cod client (număr fișă), datele se vor trece în Anexa 5a (supliment energie) descărcată de pe site: nume client (asociație), număr fișă (cod) client, nume administrator, nume beneficiar supliment energie, CNP, cantitatea de Gcal defalcată pe beneficiari: Gcal energie termică pentru apa caldă (supliment energie termică) Anexa 5a (coloana 5).

Calculul consumului de energie termică (Gcal)  pe beneficiar supliment se va face cu patru zecimale.

Anexa 5a poate fi trimisă pe adresa e-mail la : abonati@cetharad.ro sau fax. 0257/270407, în zilele de luni 13.05.2024 între orele 10:00 – 16:00 și marți 14.05.2024 între orele 08:00 – 16:00.

Anexa 5a se completează, OBLIGATORIU, cu nume și prenume reprezentant titular de contract cu semnătură și ștampilă (după caz).

Suplimentul de energie se acordă pentru energia termică apă caldă (Gcal) în sistem centralizat (SACET) pe tot parcursul anului.

Coloana 5 din Anexa 5a se completează cu energie termică (Gcal) apă caldă ce revine fiecărui beneficiar de supliment energie.

     NOTA:  În cazul în care asociația are consum, de Gcal apă caldă, iar beneficiarul suplimentului de energie nu are consum de Gcal apă caldă, anexa 5a se completează cu zero.                          În cazul în care asociația nu are consum, de Gcal apă caldă în procesul verbal/tabel beneficiari supliment energie, NU SE COMPLETEAZA anexa 5a – supliment energie.

Legea 226/2021:                                                                                                                                                                                                                                                                                             Art.3, i)supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (2), suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;                                                                                                                                                                                                         Art.25 Suplimentul de energie se acordă lunar, dar nu mai mult decât consumul facturat – suma max. 10 lei.

Beneficiarii supliment energie care nu pot accesa electronic documentele de pe site-ul societății pot ridica borderoul / Anexa 5a de la sediul societății în zilele de luni 13.05.2024 între orele 10:00 – 16:00 și marți 14.05.2024 între orele 08:00 – 16:00.

                                                                                                                                                                                                                                                        Conducerea SC CET Hidrocarburi SA Arad

wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
 
  1. Solicitanții ajutorului pentru încălzire/supliment energie, completează formularele ridicate de la SC CET Hidrocarburi SA Arad și le depun la centrele de preluare aparținând Serviciului Prestații Sociale al Consiliului Local Arad.
  2. Servicul Prestații Sociale verifică cererile și declarațiile pe proprie raspundere, astfel cum acestea au fost completate și întocmește dispozițiile de stabilire a cuantumului ajutorului acordat, sau după caz, de respingere a cererii acestuia, comunicând persoanelor solicitante aceste dispoziții, după ce au fost semnate de primar.
  3. Serviciul Prestații Sociale comunică furnizorului SC CET Hidrocarburi SA Arad situația centralizatoare a titularilor ajutorului de încălzire/supliment energie.
  4. Lunar, SC CET Hidrocarburi SA Arad, efectuează citirea contorului de energie termică și stabilește consumul înregistrat de contorul de branșament, punând la dispoziția administratorilor procesul verbal cu consumul de energie termică în condominii, anexa 4 și situația cu titularii ajutorului de încălzire, anexa 5 și situația cu titularii suplimentului de energie, anexa 5a. Aceste documente se vor distribui de către SC CET Hidrocarburi SA Arad de la sediul societății, în perioada situată între a 5-a și a 6-a zi lucrătoare din lună.
  5. Administratorii vor defalca consumul pe beneficiari, pentru titularii ajutorului de încălzire vor completa coloana 7 din situația cuprinsă în anexa 5, iar pentru titularii suplimentului de energie vor completa coloana 5 din situația cuprinsă în anexa 5a, pe care o vor depune la sediul societății. Termenul este de două zile de la ridicarea procesului verbal de citire.
  6. SC CET Hidrocarburi SA Arad calculează cuantumul ajutorului pentru încălzire, cuantumul suplimentului de energie și întocmește situația centralizatoare cu ajutoarele efective/suplimente de energie, cuprinse în anexa 6 și anexa 6a, ce va însoții factura fiscală, care cuprinde consumul de energie termică pentru încălzire de beneficiari ajutor încălzire, și suma de plată, calculată ca diferență între valoarea consumului de energie termică și suma totală a ajutoarelor de încălzire prevăzute în coloana 12 din anexa 6, și consumul de energie termică apa caldă de beneficiari supliment energie, și suma de plată, calculată ca diferență între valoarea consumului de energie termică pentru apa caldă și suma totală a suplimentelor de energie prevăzute în coloana 10 din anexa 6a. Termen: până în data de 15 a fiecărei luni.
  7. SC CET Hidrocarburi SA Arad va depune anexele 6 și anexele 18, în vederea certificării acestora de către primar, apoi la AJPIS Arad în vederea decontării sumelor cu titlu de ajutor și supliment, către SC CET Hidrocarburi SA Arad. Termen: sfârșitul lunii.

Lege nr. 226 din 16 septembrie 2021 – privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Norme metodologice din 4 octombrie 2021 – de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie LEGEA 226/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                             Art.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            h)ajutor pentru încălzirea locuinței – măsură care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. 2, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu încălzirea locuinței. Ajutorul de acordă pentru consumatorii vulnerabili de energie termică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale, combustibili solizi și/sau petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat;

i)supliment pentru energie – măsura care are drept scop sprijinul financiar, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. 2, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili, care are drept scop acoperirea integrală sau, după caz, a unei părți din cheltuielile cu iluminatul locuinței, susținerea facilităților de gătit și asigurarea apei calde în locuință, asigurarea continuității în alimentare a echipamentelor electrice de care depinde viața persoanelor, din motive de sănătate, și utilizarea mijloacelor de comunicare care presupun utilizarea de energie;

(Art.25 din Legea 226/2021 suplimentul de energie se acordă lunar, dar nu mai mult decât consumul facturat – suma max. 10 lei).