Despre noi

Obiect de activitate

Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

Acționariat: 100% Consiliul Municipal Arad

Informații generale

SC CET Hidrocarburi SA Arad a devenit operatorul serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Arad, ca urmare a divizării fostului operator, SC CET Arad SA.

                Divizarea SC CET Arad SA a fost prevăzută în studiul de fezabilitate „Modernizarea sistemului de termoficare din municipiul Arad” întocmit de firma AF Consult AB din Suedia, ca urmare a acordului de pre finanţare încheiat între Municipiul Arad, BERD şi SC CET Arad SA.

                Acest studiu a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Arad cu Hotărârea nr. 82 din 19 martie 2009. Divizarea SC CET Arad SA a fost aprobată cu HCLM nr. 117 din 31 martie 2009 şi prin aceeaşi hotărâre s-au mandatat reprezentaţii CLM Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a duce la îndeplinire această hotărâre. S-a întocmit un proiect de divizare de către o societate specializată, iar după îndeplinirea tuturor procedurilor legale, acest proiect a fost actualizat şi adoptat de Consiliul de Administraţie, devenind „Raportul Administratorilor referitor la divizarea SC CET Arad SA”. Acest raport a fost aprobat de AGA a SC CET Arad cu hotărârea nr. 7 din 29 septembrie 2009. În etapa următoare s-au făcut demersurile necesare pentru înfiinţarea societăţii rezultate prin divizare, SC CET Hidrocarburi SA, lucru care a avut loc în 2 noiembrie 2009. După o perioadă de aproape 2 luni în care s-au creat premisele necesare, începând cu 01.01.2010 cele două societăţi au început să funcţioneze efectiv separate. 

Societatea nou înfiinţată SC Centrala Electrică de Termoficare (C.E.T.) Hidrocarburi are în patrimoniu centrala pe hidrocarburi (de unde s-a preluat şi numele) şi marea majoritatea a sistemului de reţele de agent termic primar şi puncte termice. Restul reţelelor de agent termic primar, secundar şi puncte termice, aflate în proprietatea Municipiului Arad, sunt concesionate tot acestei societăţi, contractul de concesiune fiind valabil până in anul 2014. SC CET Hidrocarburi SA are ca acţionar unic Municipiul Arad. 

 

            În anul 2010 a fost implementat în cadrul organizației un sistem de management integrat Calitate – Mediu – SSM, certificat de TUV Austria. 

Producția

 • Sediul companiei și instalațiile de producere a energiei termice sunt amplasate în municipiul Arad, pe bulevardul Iuliu Maniu nr 65-71. Pe acest amplasament centrala funcționează din 4 februarie 1897. Locația este proprietatea societății si are suprafața de 3,6 hectare.

  Pe aceasta locație se găsesc următoarele unități de producție principale:

  * CAF 1 100 Gcal/h combustibil gaze naturale, PIF 1964 funcționare până în 2015;

  * CAF 2 100 Gcal/h combustibil gaze naturale, PIF 1963 funcționare până în 2015;

  * CAF 3 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1963 funcționare până în 2015, în curs de casare;

  * CAF 4 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1977, modernizat în 2010 cu arzătoare cu NOx redus, automatizare bazată pe calculator de proces, monitorizare continuă emisii în gazele arse;

  * CAF 5 100 Gcal/h combustibil mixt gaze naturale și păcură, PIF 1977, modernizat în 2010 cu arzătoare cu NOx redus, automatizare bazată pe calculator de proces, monitorizare continuă emisii în gazele arse;

  * Cazan de abur nr 6 75 t/h, combustibil gaze naturale, PIF 1964, cu instalație de monitorizare continuă a emisiilor din 2008

  * Cazan de abur nr 7 90 t/h, combustibil gaze naturale, PIF 1964, cu instalație de monitorizare continuă a emisiilor din 2008

  * Turbină cu abur cu prize pentru termoficare, 12MW cu instalațiile anexe aferente, PIF 1964, în conservare și cu perspectivă iminentă de casare.

  * Stație de tratare a apei

  * Gospodărie de păcură

  * Nod de formare a magistralelor de termoficare primar

  * Pompe de termoficare

  Centrala pe hidrocarburi este racordată la rețeaua de medie presiune gaze naturale, prin intermediu unei stații de reglare măsurare (SRM 3) cu o capacitate maximă de 30.000 mc/h. Nivelul actual al priunii în instalația proprie este de 0,5 bar.

              Gospodăria de păcură are o capacitate de stocare de circa 9000 tone de păcură, în 2 rezervoare supraterane și în 3 rezervoare subterane. Stația de tratare chimică a apei produce apă dedurizată necesară în circuitul de termoficare primar și secundar precum și apă demineralizată pentru alimentarea cazanelor de abur.

              Toate instalațiile aferente producției sunt proprietatea SC CET Hidrocarburi SA.

   

  Rețeaua de transport (primară)

              Rețeaua de transport cuprinde 131 km de rețea, din care 72 km este supraterană iar 59 km subterană și cuprinde următoarele:

  Magistrala de interconexiune CET- Lignit – CET- Hidrocarburi 2 x Dn 900 ,in lungime rețea de 10.6 km;

  Magistrala 1 plecare 2 x Dn 500  în lungime rețea de 15.5 km;

  Magistrala 2 plecare 2 x Dn 700 în lungime rețea de 43.5 km;

  Magistrala 3 plecare 2 x Dn 500 în lungime rețea de 25.7 km;

  Magistrala 4 plecare tur 1 x Dn 600 și retur 2 x Dn 400 în lungime rețea de 20.6 km;

  Magistrala Sere 2 x Dn 400 + 2 x Dn 600 – în prezent scoasă din funcțiune din lipsă de consumatori in lungime rețea de 2 km;

  Magistrala Est in lungime rețea de 12.9 km ;

              Structura sistemului este în principiu radială dar există porțiuni de rețea, numite bretele, care pot interconecta câte 2 magistrale. În schemă normală de funcționare aceste bretele sunt închise dar în situații de consum scăzut, reparații sau avarii pot prelua o parte din sarcină. Excepție face magistrala 4 care nu are nici o bretea de legătură cu alte magistrale.

              Pe lângă magistralele propriu-zise, sistemul mai cuprinde aceste bretele, racordurile punctelor termice și racordurile consumatorilor racordați la rețeaua primară.

              Din punct de vedere al proprietății, sistemul este în proporție de 95% proprietatea SC CET Hidrocarburi SA. Restul de 5 %, constând în rețeaua primară aferentă modulelor termice din zona fostelor puncte termice 1V și 2V, subtraversările bulevardelor de pe sistemul rutier care asigură legătura între ieșirile spre Timișoara și spre Nădlac precum și racordurile punctelor termice 9 Matern și Ocska Terezia sunt în domeniul public al municipiului Arad.

              Modernizările sistemului primar au constat în principal în înlocuirea sistemului clasic de conducte, izolate cu vata minerală și carton asfaltat, montate în canal termic, cu conducte preizolate montate direct în pământ, în pat de nisip. Au fost modernizați astfel cca 9.2 km de traseu, reprezentând 15,5 % din rețeaua primară subteran și 5,5% din totalul rețelei primare.

  Rețeaua de distribuție (secundară)

  Rețeaua de distribuție propriu-zisă

              Cuprinde 94 km de traseu. Traseul are în general 4 conducte cu excepția zonelor cu imobile mai înalte de P+4, unde sunt și trasee de 6 conducte, și este în cvasitotalitate subterană.

              Rețeaua secundară pornește din fiecare punct termic și are structură radială. Există câteva puncte termice ale căror rețele pot fi interconectate. Ca regim de proprietate, rețeaua de distribuție aparține în totalitate domeniului public al municipiului Arad.

              Ca și la rețeaua primară, modernizările au constat înlocuirea conductelor clasice cu conducte preizolate. De la caz la caz pentru apa caldă de consum s-au utilizat atât conducte preizolate de oțel, zincate, cât și din polietilenă, pentru conducta de alimentare și pentru conducta de recirculare.

              Au fost modernizați cca 11 km de traseu (44 km de conducte) reprezentând 12 % din total.

   

  Punctele termice

              Sunt modernizate cu schimbătoare de căldura în plăci, producerea de ACM si încălzire fiind complet automatizată. Un punct termic a fost modernizat in totalitate, deoarece a fost necesară schimbarea amplasamentului. De asemenea este în curs de finalizare un sistem de transmisie a datelor din aceste puncte termice prin GPRS.

              Societatea mai exploatează 63 de module termice compacte, amplasate la nivel de imobil sau grup de imobile, realizate în perioada 2005-2008, complet automatizate, care au înlocuit 2 puncte termice. 

Consumatori

 • Din punct de vedere al consumatorilor, societatea are 39 de clienți alimentați din rețeaua termică primară și 3.255 consumatori alimentați din rețeaua secundară.

              Din punct de vedere al destinației consumului, din rețeaua primară este alimentat 1 imobil de locuit, iar restul sunt agenți economici. Din rețeaua secundară sunt alimentați 2.539 de asociații de proprietari și persoane fizice și 616 de agenți economici și instituții.

              Contorizarea acestora este realizată în proporție de peste 98%.

 

VIZIUNEA, DECLARAȚIA DE MISIUNE ȘI OBIECTIVELE STRATEGICE

Viziunea

              Suntem unicul operator de termoficare al Municipiului Arad, conform HCLM 414/2009 și avem ca obiectiv obținerea performantelor operaționale și financiare care să ne recomande ca o companie competitiva pe piața serviciilor de termoficare din România.

Declarația de misiune

              Dorim să furnizăm servicii de termoficare de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipeze nevoile și așteptările clienților din zona noastră de acoperire;

            Ne angajăm să promovăm respectul și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;

            Țintim un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratam cu respect și fără discriminare;

            Construim viitorul companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea,

stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-o administrare competitivă;

            Vom promova responsabilitatea instituțională, protecția și conservarea mediului

înconjurător.

Obiective strategice

Planul de acțiune privind energia durabilă în municipiul Arad stabilește obiectivele strategice consfințite prin HCLM Arad nr.170/2012 și anume:

Asigurarea continuă și de calitate înaltă a serviciului public de furnizare de energie termică în sistem centralizat pentru un număr cât mai mare de consumatori din municipiul Arad.

Asigurarea condițiilor pentru siguranța în funcționare.

Asigurarea creșterii eficienței energetice alături de reducerea cheltuielilor de exploatare astfel încât să rezulte un tarif accesibil al energiei termice pentru populație.

Promovarea serviciilor centralei în vederea creșterii pieței de desfacere pentru serviciul de termoficare centralizată.

Promovarea unor studii pentru accesarea de fonduri nerambursabile în vederea modernizării sistemului de transport a energiei termice (primară și secundară), precum și a modernizării punctelor și modulelor termice.

Eliminarea dependenței de combustibili fosili utilizați în producerea agentului termic la CET. Utilizarea unei energie locale produsă din surse regenerabile. Instalații noi de producere agent termic fără utilizarea combustibilului fosil;  pregătirea pentru anul 2025 de introducere a unei  instalație pe biomasă.

            Modernizarea sistemelor de producție și distribuție a agentului termic. Scăderea pierderilor pe rețea  (Pierderi pe rețea; % 2014 37,91 % 2025 < 25%).

Direcții de acțiune   

Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul de administrație S.C. CET HIDROCARBURI S.A. Arad își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții de acțiune:

Eficiența economică

            Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori sa se realizeze cu costuri  minime pentru aceștia;

            Promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor, astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficientei costului și a calității maxime în funcționare, luând în considerare și gradul de suportabilitate al populației;

Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor

             Modernizarea si reabilitarea infrastructurii de termoficare,

             Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;

             Extinderea ariei de operare si diversificarea ofertei de servicii către client;

             Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;

Orientarea către client

            Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților si pentru asigurarea unei transparente legate de acțiunile întreprinse;

            Îmbunătățirea calității vieții populației care beneficiază de serviciile de termoficare oferite de noi;

            Informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește consumul rațional;

Competența profesională

            Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare si

motivare a personalului societății;

            Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

            Crearea unui mediu favorabil perfecționării în companie si sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale si de training.

Grija pentru mediu

            Gestionarea rațională a resurselor naturale;

            Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;

            Implementarea eficienta a tehnologiilor de producție, transport, distribuție conform legislației in vigoare.

Grija pentru sănătatea populației

            Preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemelor  de termoficare și asigurarea confortului termic în condominii.

Echipa CET Hidrocarburi Arad

Membrii Adunării Generale a Acționarilor.

Potrivit Dispozitiei nr.2623 din 10 decembrie 2020 se deleaga calitatea de reprezentant al Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad  in adunarea generala de la SC CET Hidrocarburi SA Arad , domnului:

Albert Ladislau
Membrii Consiliului de Administrație aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 22.10.2021
În prezent, conducerea societății este asigurtă de către: